Vedtægter

Vedtægter for Kanalbyens IF
Foreningsnummer 28292

§1: Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Kanalbyens IF

Foreningens hjemsted er København.

§2: Foreningens formål

Foreningens formål er at udbyde sports- og fritidsaktiviteter for børn, familier og voksne i Sydhavnen. Aktiviteterne skal være med til at styrke fællesskabet i dagligdagen i det omgivende miljø i Sydhavnen.

§3: Tegning af foreningen

Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening, eller af en af de to i forening med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Foreningen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort/netbank med foreningens bankkonto hver for sig.

Ved beløb under 1.000,- kr. kan kassereren alene underskrive.

§4: Samarbejdspartnere

Foreningen samarbejder med Skolen i Sydhavnen og øvrige skoler i Sydhavnen, idrætsforeninger, musikforeninger og -skoler, erhvervsvirksomheder og andre relevante samarbejdspartnere.

§5: Foreningens medlemmer

Medlemmer er børn og voksne, der er eller i sæsonen har været indskrevet på et af foreningens hold eller har betalt støttekontingent. Børn repræsenteres på generalforsamlingen af en forældre/værge.

§6: Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes før hver sæson af bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen.

650 – 1350 kr. pr. aktivitet pr barn dersom omkostningerne forbundet med aktiviteten kræver dette eller lavere end 500 kr. i tilfælde af, at aktiviteten ikke varer en hel sæson dog med undtagelse af aktiviteter uden egentlig træning som Lørdagstumling, hvor kontingentet fastsættes til 400,- kr.

Hvis omkostningerne til et hold kræver det, kan det undtagelsesvist sættes et højere kontingent.

100,- kr. i støttekontingent pr. sæson. Kriterierne for at blive støttemedlem er de samme som kriterierne for at blive medlem. Støttemedlemsskabet kan fx benyttes, hvis man gerne vil bevare sit medlemskab gennem en sæson, hvor man ikke deltager i aktiviteter.

Den ordinære sæson løber fra august til og med maj. Der kan oprettes hold, der starter på andre tidspunkter. Kontingent opkræves forud for hver sæson. Kontingent samt tilslutning til foreningens formål er en betingelse for medlemskab og deltagelse i aktiviteter i foreningens regi.

§7: Bestyrelse

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, samt op til 5 suppleanter, der vælges på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 3 af medlemmerne er på valg i ulige år, mens 2 af medlemmerne er på valg i lige år. I foreningens første leveår vælges 2 af bestyrelsesmedlemmerne således kun for et år, da de allerede i foråret 2014 vil være på valg igen. Suppleanter vælges for et år ad gangen.

I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen indkaldes som udgangspunkt skriftligt med minimum 8 dages varsel af formanden og er beslutningsdygtig, såfremt halvdelen af bestyrelsen er mødt. Der indkaldes til bestyrelsesmøde min. 2 gange om året. Bestyrelsessuppleanter kan deltage uden stemmeret.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper mm.

§8: Generalforsamlingen

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. Generalforsamlingen er til enhver tid beslutningsdygtig.

2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år omkring forårsafslutningen og senest i maj måned og skal indkaldes med min. 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde generalforsamlingens dagsorden.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

3.  Dagsorden for ordinær generalforsamling

a. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde minimum følgende punkter:

b. Valg af dirigent

c. Valg af referent

d. Årsberetning samt godkendelse heraf

e. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent

f. Behandling af indkomne forslag (skal være indkommet senest 1 uge før generalforsamlingen)

g. Valg af bestyrelse og 1 bestyrelsessuppleant

h. Valg af revisor og revisorsuppleant

i. Eventuelt

4. Stemmeret på generalforsamlingen har børn (ved deres forældre) eller voksne, der i sæsonen er eller har været indskrevet på et af foreningens hold. Medlemmer indskrevet på hold på udenfor eller på tværs af sæsoner, har stemmeret på den første generalforsamling, hvor deres medlemskab er aktivt. Medlemmer der på baggrund af en bestyrelsesbeslutning er fritaget fra kontingent, har også stemmeret. En stemme pr. voksen eller barn

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal ved håndsoprækning (dog med skriftlig afstemning såfremt mindst 1 medlem af foreningen kræver det), med undtagelse af beslutning om foreningens opløsning, mere herom i §13.

§9: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat. Indkaldelse skal indeholde alle relevante oplysninger om det emne, som ønskes behandlet og den ekstraordinære generalforsamling skal kun behandle dette emne.

Indkaldelsen skal ske på samme måde som den ordinære generalforsamling.

§10: Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§11: Revision

Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§12: Vedtægtsændringer

Ændringer af disse vedtægter kan kun ske på foreningens generalforsamling.

§13: Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.

Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ny ekstraordinær generalforsamling med samme formål, hvor beslutning kan opnås med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvor mange af foreningens medlemmer, der er fremmødt.

Foreningens aktiver skal ved opløsning overføres til almennyttige formål, først og fremmest ved Skolen i Sydhavnen, hvis en forening, organisation eller fond eksisterer, som støtter lign. formål.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. Maj 2021